KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI Çağrı Merkezi : 444 8 777
Sosyal Medya :

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

                                            KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARI

KARAR NO: 2019/1

KARAR TARİHİ: 18.07.2019

TOPLANTI YERİ: Yalova Müftülüğü

2019 yılı kurban bayramında(11 ağustos 2019) kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın

Kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini

Sağlamak amacıyla kurban satılacak ve kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak

Kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartların

Düzenlenmesi için  “Yalova valiliği il kurban hizmetleri komisyonu” 18 Temmuz 2019

Tarihinde vali yardımcısı Abdurrahman İNAN başkanlığında il müftülüğünde toplanarak aşağıda

Belirtilen maddeleri karar altına almıştır

 

a)kurban satış yerleri ile ilgili esaslar

1.ilimiz belediyesince kurbanlık satış yeri olarak Kazımiye köyü pafta12, parsel 666’da bulunan

18.469m² alanın tahsis edilmesine, 2019 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ

Hükümlerine göre belediyece hazır hale getirilmesine, bunun dışında kurbanlık satış yerlerinin

Oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına,

2.kurbanlık için ilimize gelen hayvanların, sağlık yönünden tarım ve orman müdürlüğü veteriner

Hekimlerince ve belediye zabıta ekiplerince denetlenmesine,

3.kurban satış yerlerine hayvan girişlerinin, 26 Temmuz 2019 tarihinden sonra izin verilmesine,

 

b)kurban kesim yerleri ile ilgili esaslar

1.a)Büyükbaş hayvanlar için: kurban kesim yeri olarak bursa yolu üzerinde bulunan kasaplar

Tevzi kooperatifine ait mezbaha nenin kullanılmasına

   b)küçükbaş hayvanlar için: kurban kesin yeri olarak Kazımiye köyünde bulunan, 18.469m² alan

da, hijyenik şartlara uygun özel mekanda kesim yapılmasına,

2.kesim teri olarak izin verilecek yerlerin dikkatli bir şekilde incelenmesine ve kesilecek

Hayvanların kanlarının derelere akıtılmaması için gerekli çalışmaların ve hazırlığın yapıldıktan sonra izin verilmesine,

3.ana cadde ve sokaklar üzerinde kurban kesimi yapılmamasının yasaklanmasına ve takibinin

Zabıta, emniyet ve jandarma ile birlikte yapılmasına, kurbanlarını kendisi kesen vatandaşların,

Çevreyi kirletmelerine ve etrafa kötü görüntü vermelerine müsaade edilmemesine,

4.kurban satış ve kesim yerlerinde (resmi ve özel) komisyonca belirlenecek yeterli sayıda

Personelden (veteriner hekim, çevre mühendisi vs.) oluşan “kurban kontrol ve denetim

Birimi” kurulmasına, kurulacak bu birimin kurban bayramından önce bütün kesim yerlerini

Denetlemesine, yaptıkları denetim sonucunda uygun gördükleri yerlere sertifika düzenleyerek

İlgili kişilere verilmesine

Kurban kontrol ve denetim biriminin:

Belediye başkanlığından 1(bir), tarım ve orman müdürlüğünden 2(iki), sağlık müdürlüğünden 1

(bir), çevre ve şehircilik müdürlüğünden 2(iki), ve TDV den 1(bir) personelden oluşturulmasına.

5.kurban bayramı günlerinde,

a)belediye başkanlığınca, yeterli sayıda zabıta,

b)tarım ve orman, çevre şehircilik ve sağlık müdürlüklerince denetim görevi yapmak üzere her

gün ikişer görevli ve şoförleri ile birlikte birer araç görevlendirmelerine,

c)kurban kesimi yapan işletmelerce gerekli sağlık tedbiri alınmasına, gerek görüldüğünde, 112 acil

servisinden sağlık desteği istenmesine,

d)müftülüğünce kesim yerinde görev yapmak üzere, yeterli sayıda din görevlisi görevlendirilmesine,

görevlendirilecek tüm personelin isim ve telefon numaralarının il müftülüğüne bildirilmesine,

 

 

7.civar köylerde de (hacı Mehmet köyü, safran köyü, kirazlı köyü, elmalık köyü gibi) çirkin

Görüntülerin oluşmaması, sağlık ortamda kurbanların kesilmesi için, muhtarlıkların ve

Vatandaşların bilgilendirilmesine,

8.mecburi kesimler dışında, gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi büyükbaş ve küçükbaş

Hayvanların, küpesiz ve raporsuz getirilen hayvanların Yalova belediyesi zabıta ekiplerince denetim

Yapılarak kurban olarak satış yerlerine girişlerine ve kesilmesine müsaade edilmemesine,

9.kesilecek kurbanların kulak numaralarının toplanarak, tarım ve orman il müdürlüğüne teslim

Etmeleri için ilgili müdürlükçe, taşeron firmalara ve özel kesim yeri sahiplerine yazı yazılmasına,

10.kurban kesimi bittikten sonra kurban atık ve çöplerinin Yalova belediyesi tarafından hemen

Toplanmasına ve kurban kesim yerlerinin temizlenmesinin sağlanmasına

11.mezbahanede, kasaplar derneğince, kurban kesim ve satış yeri olarak tahsis edilen Kazımiye

Köyü arazisinde, Yalova belediyesince kesim yaptırılmasına,

12.resmi kesim mekanlarında bulundurulması gerekli elemanların özel kesim mekanlarında da

İmkanlar ölçüsünde bulundurulmasına ve denetlenmesine,

13.kurban satış yerlerinin bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilmesine, bu tarihten önce

Hayvan hareketlerinin başlatılmamasına,

14.zoonoz hastalık şüphelerinde sağlık müdürlükleri ile tarım ve orman müdürlükleri etkin iletişim

Kurarak birlikte gerekli önlemleri almalı. Kamuoyunda paniğe neden olmasından kaçınılmalıdır.

 

c)Geçici kesim yerleri:

 

Geçici kesim yeri kullanmak isteyen işletmeler kurban hizmetleri komisyonuna (il müdürlüğüne)

Müracaat ettikleri takdirde, kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ gereği belirlenen

Esaslara uygun olarak, “kurban kesim yerleri kontrol formunun” (EK-6) her kurban kesim yeri

İçin, komisyon tarafından belirlenen denetçilere doldurulmasına, 60 üstü puan alanlara geçici

Kesim izni (uygunluk belgesi) verilmesine,

Müracaatın 25 Temmuz 2019 tarihine kadar il müftülüğüne (kurban hizmetleri komisyonuna)

Yapılmasına,

 

d)kesim ücretleri:

1.kurbanlarını kendileri kesecek olan vatandaşlara müsaade edilmesine,

2.kurbanlarını ücret karşılığı kestirmek isteyenler için:

a)küçükbaş kurban kesim, yüzme ve parçalama ücreti:80.00 TL

b)büyükbaş kurban kesim, yüzme ve en az dört parçaya ayırma ücreti: 450 TL karşılığında

kesilmesine,

 

e)görevlendirilen personelin ücreti:

 

1.komisyon üyelerine bir yevmiye huzur hakkı, kurban bayramı günlerinde görevlendirilecek olan

Personele 4 gün olmak üzere her gün için bir yevmiye ödeme yapılmasına, komisyon üyesi olanlara,

Bayram günlerinde çalıştığı takdirde kendisine, huzur hakkı ve yevmiye ödenmesine,

2.2019 yılı için görevli personele her bir gün için 350 TL ödenmesine

2.görevlendirelecek personelin ücretleri Yalova belediyesi başkanlığınca ödenmesine,

 

Son hükümler:

1.alınan karaların valilik basın ve halkla ilişkiler müdürlüğüne verilip, halka duyurulmasına,

Ayrıca komisyon üyelerinin temsil ettiği kurumların web sitesinde yayınlanmasına,

2.kesim ruhsatı verilen yerlerin adres ve telefonlarının polis ve jandarmaya bildirilmesine,

3.emniyet ve jandarma tarafından, kurban kesim ve satış yerleri ile mezbahanelerin giriş

Yerlerinde meydana gelebilecek huzursuzluk, dolandırıcılık ve asayişi bozacak tutum ve

Davranışların önlenebilmesi için, bayram süresince güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alınmasına,

4.komisyonun görevini engelleyenler hakkında rapor tutulup ilgili mercilere gönderilmesine,

5.kurban kesim yerlerinde görevlendirilecek personel ve kesim elemanları için gerekli olan  

“görevli kimlik kartı” ve “kesim elemanı kimlik kartı” belediye tarafından düzenlenerek

İlgililere verilmesine

6.kurban kesim yerlerinin aydınlatılmasının (kurban pazarı) Yalova belediyesi tarafından

Yaptırılmasına,

7.bütün birimler kurban bayramı süresince, kendisine düşen sorumluluk çerçevesinde kurbanla

İlgili iş ve işlemlerini, 2019 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ hükümlerine

Göre yürütmesine,

8.il kurban hizmetleri komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres

Ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için Yalova valiliğinin, Yalova müftülüğünün, belediye

Başkanlığının, tarım ve orman müdürlüğünün, il çevre ve şehircilik müdürlüğünün, ilçelerdeki

İlgili kuruluşların web sayfalarında yayınlanmasına, basının bilgilendirilmesine, muhtarlık ve cami ilan panolarına asılmasına,

9.bu kararın birer örneğinin gereği için: belediye başkanlığına, il jandarma komutanlığına, il

Emniyet müdürlüğüne, ilçe kaymakamlıklarına, Kadıköy belde belediye başkanlığına, il milli

Eğitim müdürlüğüne ve komisyonda üyesi bulunan birim müdürlüklerine (e-posta ile)

Gönderilmesine,

 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.