Etik Değerler ve İlkeleri Çağrı Merkezi : 444 8 777
Sosyal Medya :

Etik Değerler ve İlkeleri

YALOVA BELEDİYESİ

ETİK DEĞERLER ve İLKELERE DAİR YÖNERGE

ETİK DEĞERLER ve İLKELER

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarih ve 25486 sayılı, Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarih ve 25578 sayılı, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe, girmiştir.

Yalova Belediyesi olarak; kamuda etik kültürünü yerleştirmek kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken  etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK NEDİR

Etik; kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir.

 Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir. Etik daha çok ahlak ile eş anlamlarda kullanılsa da birbirinden farklı terimlerdir. Ahlak, genellikle insanların kendisine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğu, bir kurallar toplamı anlamına da gelmektedir.

 Etik ise ahlaktan farklı olarak, bu tür davranışları felsefi olarak inceleyen ve açıklamaya ve son çözümlemede değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma alanıdır

 ‘’Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kullardır.’’

ETİK KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Bu amaçla 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi  Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile  Başvuru  Usul ve  Esasları  Hakkında Yönetmeliğin  29. maddesi gereği Yalova Belediye Başkanlığımızca 28.08.2014 tarihli Belediye Başkanının olurları ile Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi; Kurum   ve  kuruluşlarda,  etik   kültürünü   yerleştirmek  ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla  ilgili   olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamalarını değerlendirmektir.

Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

 Etik Komisyonu üyeleri Belediye Başkanımız tarafından 01.04.2019 tarihine kadar görev yapmalar uygun görülmüştür.

Belediyemiz Etik Kurulu Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez olarak toplanmaktadır.

Komisyon toplantısında alınan karalar İlgili birimlere iletilerek, Kurumsal web sayfası üzerinden yıllık faaliyet raporları şeklinde duyurulmaktadır.

YALOVA BELEDİYESI GÖREVLİLERİNDEN BEKLENEN ETİK DAVRANIŞLAR

 1. Her zaman yüksek etik standartları izlemek, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışmak.
 2. Görevini yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranmak.
 3. Meslektaşlarına ve hizmetten yararlananlara içten saygı göstermek, tarafsız ve adil davranmak.
 4. Meslektaşlarının ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate almak ve karar alma sürecine onları da katmak.
 5. Meslektaşlarının yaptıkları iyi işleri takdir etmek ve duyurmak.
 6. Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmamak, akraba, eş-dost ve yakınlarını kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmamak.
 7. Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olmak, kendini ve yakınlarını çıkar sağlayabileceği durumlardan uzak tutmak.
 8. Davranış ve kararlarından doğacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmek.
 9. Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmak. Mal varlığında artış olması durumunda, bunu zamanında bildirmek.
 10. Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmamak.
 11. Görev yaptığı kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmemek..
 12. Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almamak, kendisine sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkânlardan uzak durmak.
 13. Özel işlerini mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınmak.
 14. 14-Etik değerlere uygun örnek davranışlar göstermek.
 15. Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarmak, sonuç alamaz ise durumu yetkili mercilere bildirmek.

YALOVA BELEDİYESI YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENEN ETİK DAVRANIŞLAR

Yönetim görevinizi yerine getirirken:

 1. Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildirmek.
 2. Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturmak.
 3. Kurumun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul etmek.
 4. Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne almak.
 5. Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranmak.
 6. Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözmek.
 7. Karar ve davranışlarında tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olmak.
 8. Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek olmak.
 9. İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürmek.

  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi gereğince 19.04.2016 tarihinde Etik Komisyonu üyeleri güncellenmiştir.

YALOVA BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ
Hamit KUTLUBaşkan Yardımcısı(0226) 811 50 00hamit.kutlu@yalova.bel.tr
Levent KASAPMühendis(0226) 811 50 00levent.kasap@yalova.bel.tr
Burcu HOPANCI UZMimar(0226) 811 50 00burcu.hopanci@yalova.bel.tr