Metruk Yapı Yıkımı Hakkında Çağrı Merkezi : 444 8 777
Sosyal Medya :

Metruk Yapı Yıkımı Hakkında

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Bağlarbaşı mahallesi 117 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki
adresi Vatan caddesi no:63 olan metruk yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; Genel güvenlik ve
asayiş bakımından tehlike arz ettiği tespit edilmiş olup;

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği
valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye
veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike
derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde
tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve
tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla
tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya
ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli
durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır
ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya
valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme
kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hükmü getirilmiştir. İlgili kanun hükmü
gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla
tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında 30 gün süre ile ilana
çıkması gerekmektedir. Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine
Belediyemizce alınan kararlarla alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü"
ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesi
gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

Yapı sahiplerinin ulaşılamamış olup , tebligat yapılamadığından belediyemiz internet sitesinde 30 gün süre
ile ilan edilir denilmektedir.

Bağlarbaşı mahallesi 117 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki adresi Vatan Caddesi No:63 olan yapı için
11/08/2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün belediyemiz internet sayfasında ilanda olacaktır.