AYB II - Yalova (Merkez) İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı İhale İlanı
AYB II - Yalova (Merkez) İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı İhale İlanı

İHALE DAVETİ
Türkiye Cumhuriyeti
KENTSEL ALTYAPI PROJELERİ II
(KAP-2-YLV-W01)
Mart 2022
Yalova(Merkez) İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı
ILBANK.
ILBANK. (bundan böyle “Yararlanıcı’’ olarak anılacaktır), “Kentesel Altyapı Projeleri II”
için Avrupa Yatırım Bankasından (AYB) (bundan böyle “Banka’’olarak anılacaktır) bir kredi
almış ve bu kredinin bir kısmı ihale daveti yapılan “Yalova (Merkez) İçme Suyu İsale Hattı
İnşaatı(KAP-2-YLV-W01)” için kullanacaktır. Bu proje için İşveren Yalova Belediyesi
olacaktır.
Yalova (Merkez) İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı, işinin kapsamı aşağıdaki gibidir:
24,1 km uzunluğunda HDPE PN10 boru ve 43,4 km uzunluğunda çelik boru içme suyu iletim
hatları, 1 adet terfi merkezi, 50 m3 kapasiteli yeni beton su toplama yapısı, branşman yapısı, 3
basınç düşürme odası inşaatı ve çıkış yapısı, yaklaşık 41 m uzunluğunda HDPE PN10 çıkış
boru hattı, her biri 4000 m3 kapasiteli 2 su deposu inşaatı, toplam yaklaşık 21.000 m3
kapasiteli 5 mevcut su deposunun yenilenmesi ve yardımcı yapıların (vana odaları, manevra
odaları, debimetre odaları vb.) yapımı.
İnşaat süresi 18 ay olup kusur sorumluluk süresi (bir) 1 yıldır.
İstekliler tarafından karşılanması gereken kriterler aşağıdaki gibidir:
Kullanılacak değerlendirme kriterleri, teklif değerlendirmesinde uygun ve teknik olarak
uygun tekliflerin en düşük fiyatı olup, teklif vermek isteyen İsteklilerin kümülatif şartları karşı
laması ve İşveren'i tatmin edecek nitelikte olması gerekmektedir;
1. Kullanılacak değerlendirme kriteri, ihale dokümanında talep edilen şartları ve teknik
kriterleri karşılayan ve en düşük teklif fiyatıdır. Teklif sahibi ihale son başvuru
tarihinden geriye dönük son 10 yıl içerisinde aşağıda tanımlanan benzer işleri
başarıyla tamamlamış olmalıdır. Önceki tecrübelerin, geçici veya kesin kabul
belgelerinin aslı veya noter tasdikli nüshaları ile kanıtlaması gereklidir.
2. Son on (10) yıl içinde en az benzer bir (1) işin yüklenici, yönetim yüklenicisi, ortak
girişim ortağı veya alt yüklenici olarak en az on milyon (10.000.000) Euro eşdeğeri
tutarında bir veya toplam değeri on beş milyon(15.000.000) Euro eşdeğeri olan iki (2)
sözleşmeyi tamamlanmış olması gereklidir:
Benzerlik, işin gereksinimleri, Bölüm VI'da açıklanan fiziksel boyut, karmaşıklık,
yöntemler/teknoloji veya diğer özelliklere dayalı olacaktır.
3. Yukarıda belirtilen süre içinde akdedilen benzer veya diğer işlerde aşağıdaki temel
faaliyetlerde asgari deneyim: Bir sözleşme altında asgari 40 km uzunluğunda içme
suyu şebekesinin komple inşaat, montaj ve teslimi
4. Son beş (5) mali yıl (2017-2021) içinde yapılan inşaat işlerindeki yıllık cironun
ortalaması asgari on iki milyon beş yüz bin (12.500.000) Euro veya eşdeğeri
olmalıdır.
Yıllık cirolar, Yeminli Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından doğrulanmaış
belgelerle teyit edilecektir.
5. Teklif sahibi sözleşme ve iş avansları hariç olmak üzere aşağıda belirtilen tutarlarda,
nakit değerler, üzerinde tedbir veya ipotek bulunmayan taşınmazlar, kredi limitleri ve di
ğer finansal imkan ve araçlara sahip olduğunu veya erişimi olduğunu gösteren belgeleri
sunacaktır:
a. Nakit akış değeri üç milyon (3.000.000) Euro eşdeğeri ve
b. Bu sözleşme ve diğer taahhütleri için gerekli nakit akışı
6. Son 5 (beş) yıla ait denetimden geçen Yeminli Mali Müşavir onaylı finansal raporlar
(bilançolar, gelir tabloları veya İşveren tarafından kabul edilebilecek başka mali
tablolar) sunulacak ve bu raporlar Teklif sahibinin mali durumunun geleceğe dönük
uzun vadede karlı olduğunu göstermelidir.
7. Teklif sahibi yeterli sayıda ve yeterli tecrübeye sahip kilit personel ve işlerin memnun
edici bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak tüm gerekli ekipmanı sağlamalıdır.
Kriterleri sağlayan tüm istekliler ihaleye katılmaya davet edilmektedir. Ortak girişimler için
teklif sahibi, ortak girişim beyannamesi'ni sunacak ve ihale dokümanları tarafından verilen
yeterlilik kriterlerini, belgeleri ve koşulları karşılayacaktır.
İlgilenen uygun istekliler aşağıda verilen İşveren adresinden ihale dokümanları hakkında daha
fazla bilgi alabilir ve ihale dokümanlarını inceleyebilir.
İlgili : Gürkan KAÇAR
Adres : Bahçelievler Mah. YASKİ Arıtma Tesisi İdari Binası No:2 Pk: 77200 / YALOVA
Tel: +90 (226) 811 50 01
E-mail: gurkan.kacar@yalova.bel.tr
Web site: www.yalova.bel.tr
Tam set ihale dokümanı yukarıda belirtilen adrese başvuru yapılarak ve iade edilmeyecek 50
Euro (Elli Euro) karşılığında tutarın projenin adı belirtilerek aşağıdaki hesap numarasına
ödenmesi halinde satın alınabilir.
Banka Adı: HALKBANK
Şube Adı : Yalova Şubesi
Hesap No: 0362 - 58000445
IBAN No (EUR): TR20 0001 2009 3620 0058 0004 45
Talep üzerine ve ödeme belgesinin ibrazı ile ihale dokümanları kargo ile de gönderilebilir.
Böyle bir durumda İşveren dokümanların teslim edilmemesi veya gecikmesinden sorumlu
değildir.
Teklifler ihale açılışından sonraki 120 takvim günü için geçerli olacaktır.
İhale dokümanlarında belirtilen koşulları sağlayan teklif sahibi tarafından tektif tutarının % 3'
ünden az olmayacak şekilde bir geçici teminat verilecektir.
Tüm teklifler, aşağıdaki adrese en geç 25/05/2022 tarihi saat 14:00’e kadar “Yalova(Merkez)
İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı teklifi (KAP-2-YLV-W01)” ibaresini taşıyan kapalı zarfta
teslim edilmelidir:
İlgili : Ramazan KARAHASAN
Adres : Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 29 Yalova Belediyesi Dinçer İlhan
Meclis Salonu PK: 77100 / YALOVA
Tel: +90 (226) 811 50 00 / 1401
Fax: +90 (226) 811 50 13
Teklifler, katılım sağlayan isteklilerin temsilcilerinin huzurunda hemen açılacaktır. Geciken
teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. AYB ihale rehberine göre
bu açık satın alma prosedürü aşağıdaki linkten takip edilebilir.
https://www.eib.org/en/publications/guide-to-procurement.htm

DİĞER DUYURULAR