İhale İlanı

 YALOVA  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                                             TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR     

                                                                    

Madde 1- Yalova İli Merkez Süleymanbey Mahallesi İstiklal Caddesi 50 Ada 8 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde Pazar yeri Belediye Bloklarında bulunan  C/Blok altındaki “Umumi WC” nin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği AÇIK TEKLİF (Arttırma) Usulü ihale ile ihale edilerek 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- İhale edilecek taşınmazların nitelikleri: Umumi WC

Madde 3- Taşınmazın tahmin edilen bedeli (ilk yıl aylık kira bedeli) 7.500.-TL+KDV olup, geçici teminatı 8.100.-TL’dır.

Madde 4- İhale  03 / 03 / 2021 Çarşamba günü Saat 14:00 da  Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, İstiklal Cad. No:29 Yalova adresinde yapılacaktır.      

Madde 5– İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

A-Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

  • Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet göstermesi)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no’lu olacak)
  • Noter tasdikli imza beyannamesi
  • Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)

B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

  • Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (varsa telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi)
  • Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamlardan, 2021 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar: 

  • Geçici teminata ait alındı belgesi
  • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
  • Şartname alındı makbuzu.
  • Gerçek ve tüzel kişinin ve vekaleten katılınması halinde vekilin Yalova Belediyesine “Vadesi geçmiş borcu olmadığına”veya Torba yasalardan yararlanarak yapılandırılma yapılmış olması halindeyapılandırıldığına ve yapılandırma şartlarını ihlal etmediğine dair İşletme ve İştiraklerMüdürlüğünden (Gelir Şefliği) alınmış yazı.

D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

         İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri ( A ), (B ) ve (C) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir. Ayrıca bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.)

Madde  6 - Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelir Şefliği Süleymanbey Mahallesi, İstiklal Caddesi No:29 YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 100.-TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

Madde 7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, istenilen belgeleri ihale günü saat 12.00’ye kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Gelir Şefliği İstiklal Caddesi No:29 YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Madde  8- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

                  Keyfiyet ilan olunur.              

DİĞER DUYURULAR