Metruk Yapı Hakkında

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Dere mahallesi 507 ada 27 parsel sayılı taşınmazdaki adresi Selami Sokak
No:23 olan metruk yapının 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesinde; Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği
tespit edilmiş olup;

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen
metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen
yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya
valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin
internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet
muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.
Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli
durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20
fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır.
Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal
tahliye ettirilir." hükmü getirilmiştir. İlgili kanun hükmü gereğince malik tespiti yapılamayan, adrese dayalı nüfus kayıt
sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web
sayfasında 30 gün süre ile ilana çıkması gerekmektedir. Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların
ilgililerine Belediyemizce alınan kararlarla alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü" ne
yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesi gereğince metruk
yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.
Yapı sahiplerinin bir kısmına ulaşılamamış olup , tebligat yapılamadığından belediyemiz internet sitesinde 30 gün süre
ile ilan edilir denilmektedir.

Dere mahallesi 507 ada 27 parsel sayılı taşınmazdaki adresi Selami Sokak No:23 olan yapı için 21/09/2021 tarihinde
başlamak üzere 30 gün belediyemiz internet sayfasında ilan edilecektir.

DİĞER DUYURULAR