YALOVA VALİLİĞİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gezginci ve Sabit Arıcılık Kararı
YALOVA VALİLİĞİ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gezginci ve Sabit Arıcılık Kararı

Tarım ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılıKanun Hükmündeki Kararname ile 11.06.2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanununa istinaden 30.11.2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ArıcılıkYönetmeliği, 22.03.2012 tarih ve 28241 sayılı Arıcılık Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dairyönetmelik hükümleri ve 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Yurt İçinde Canlı Hayvan ve HayvansalÜrünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmeliği, 14.05.2013 tarih ve 28647 sayılı Yurt İçinde Canlı Hayvan veHayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,23.02.2018 tarih ve 30341 sayılı Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri HakkındaYönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 18.02.2020 tarih ve 31043 sayılı Yurt İçindeCanlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik,Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi (2021/05)gereğince yılında İlimiz arıcıları ile İl dışından gelen gezginci arıcıların uymaları gereken kurallar2021aşağıda yer almaktadır.

1- Sabit ve gezginci arıcıların ‘‘Arıcılık Yönetmeliği'' kapsamında konaklama veyerleştirilmelerinde İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir. İlimizde bulunan arı yerleşim bölgelerinde arıpopülasyonu yoğunluğunun tespiti, arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için sabit arıcılar arı kolonisininyerleşim koordinatlarını İl/İlçe Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

2-Arılıklar, arı kışlama bölgelerinde, Yönetmeliğin 5. Maddesinin ç bendi uyarınca florakapasitesine bakılmadan en az 150 metre aralıkla yerleştirilir. Araziye özel durumlarda uzaklığıbelirlemeye il/ilçe müdürlüğü yetkilidir. Arıcıların birbirlerine muvafakat vermesi durumunda mesafeşartı aranmayabilir.

3-Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye ait iseşahısla, köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarlığıyla, diğer tüzel kişiliklere ait arazi iseyetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Orman ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimleri.ile anlaşma yapar

4-Konaklayacağı yeri anlaşarak belirleyen arıcı, çıkış yapacağı ilin il/ilçe müdürlüğüne gideceğiadresi beyan ederek Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevkeder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. Beş gün içerisinde konakladığı ilinil/ilçe müdürlüğüne, veteriner sağlık raporu ile başvurarak EK-1'de yer alan Arı Konaklama Belgesini AKS sistemine kayıtsız, plakasız arıcılara Arı Konaklama Belgesi ve Arı Konaklama Belgesi(AKB) alır.olmayan arıcıların Arı Vize Belgesi vize edilmeyecektir.Gezginci arıcılık yapan, kayıtlı olduğu adreseve/veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için AKB alması gerekir.

5 Bakanlık veri tabanına kayıtlı işletme tescil-Arıların il içi nakillerinde İlçe Müdürlüklerincebelgesi sistemden kontrol edilerek uygun olan arıcının konaklama işlemleri yapılır. Yalova İline kayıtlıgezginci arıcılar gittiği yerde arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için Arı Konaklama Belgesi (AKB)almak zorundadır.

6-Gezginci arıcılar, her yılın ilk hareketinde arılarını başka illere sevk ederken, veteriner sağlıkraporu düzenlenmesi için İl/İlçe Müdürlüklerine fiziki veya elektronik ortamda başvurur. Aynı yıl içinde,31 Aralık tarihine kadar yapacakları iller arası nakiller için, örneği Bakanlıkça belirlenen vize belgesi ilkhareket sırasında İl/İlçe Müdürlüklerinden alınarak veteriner sağlık raporuna eklenir. Arıların gittikleriyerdeki il/ilçe müdürlüklerinde resmi veteriner hekim tarafından gerekli sağlık, muayene ve kontrollerinyapılmasından sonra vize belgesi onaylanarak arılar bir sonraki yere sevk edilir. Vize belgesinde adıgeçmeyen bir yere arıların sevk edilmek istenmesi durumunda bir önceki veteriner sağlık raporunaistinaden yeni bir veteriner sağlık raporu düzenlenir.

7-İlaçlama ve benzeri mücbir sebeplerle zorunlu olarak yapılan il içi hareketlerde vize işlemiaranmaz. Bu durumda yeni konaklama yeri hakkında nakil sonrasında ilgili müdürlüğe bilgi verilerek ArıKonaklama Belgesi alınır.

8-Alınacak Hayvan Sevklerine Mahsus Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunda belirtilen adrestenfarklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları, il/ilçe müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçegüvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılır. İl/ilçe müdürlüğü, işgal edenler hakkında26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154 üncü maddesine göre işlem yapılmak üzere,Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaldırma sürecinde meydana gelen zarardan arıcısorumludur. Nakliye ve işçilik ücreti arıcıdan alınır. Mücbir sebepten dolayı arısını izin aldığı adresdışına götürmek zorunda kalan arıcıya il/ilçe müdürlüğünce mazeretinin uygun görülmesi durumundacezai işlem uygulanmaz, arıcı beş gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir.

9-Arıcılık Yönetmeliğin 5. Maddesinin ğ bendi uyarınca, arazi sahipleri dışında herhangi birmuhtarlık ile kamu kurum ve kuruluşunca, arıcıdan konaklama ücreti dâhil hiçbir ad altında ücretalınmaz.

10- Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki yerleşim taleplerine il/ilçemüdürlüklerince izin verilmez. Ancak konaklama planlamasında, İl/İlçe Müdürlükleri sadece en songelen arıcıyı mağdur etmeyecek şekilde bölge koloni kapasitesi üzerinde konaklama müsaadesiverilebilir.

11-Arıcılık Yönetmeliğin 5. Maddesinin ı bendi uyarınca, gezginci arıcılık yapan üreticiler,konaklama yapılan yerlerde arıların çevreye zarar vermemesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.Arı konaklatılan alanlarda otlayan hayvanların arıdan zarar görmemesi için tedbirleri almak hayvansahiplerinin sorumluluğundadır.

12-Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, stabilize ara yollarda ise enaz 30 metre uzaklığa yerleştirilir. Araziye özel durumlarda uzaklığı belirlemeye il/ilçe müdürlüğüyetkilidir.

13-Arıcılık Yönetmeliğin 5. Maddesinin l bendi uyarınca, gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarınıçevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir. Sabit arıcılar isekolonilerini köy ve beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmetaldıkları cami, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa yerleştirir.Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır. Aksidurumda ortaya çıkacak olumsuzluklarda sorumluluk arıcınındır.

14-İlimizde İhbarı Mecbur Arı Hastalıkların çıkması durumunda, hastalık çıkış ve sönüş işlemleritamamlanmamış köy/mahallelerden arılı kovan çıkışlarına izin verilmeyecek ve hastalık çıkışı tespitedilen yerdeki 6 km yarıçaplı alana arı konaklamasına müsaade edilmeyecektir

15-İlimiz; Merkez İlçeye bağlı Kurtköy'ün Göneyköy sınırı ile Çınarcık İlçemize bağlı Güllükbölgelerinde İl Müdürlüğümüzün uyguladığı nedeniyle bu bölgelerde bulunanOrganik Arıcılık Projesiorganik arıcılığı etkilemeyecek şekilde bölgenin flora ve nektar kaynaklarına bağlı olarak diğer gezginciarıcılar da yerleştirilebilecektir.

16- İlimiz merkez ve ilçelerinin içme suyu kaynağı olan Gökçe Barajı Mutlak Koruma Alanıiçerisinde olması nedeniyle Arı Konaklamalarında Termal Kaymakamlığının alacağı kararlar dikkatealınarak işlem tesis edilecektir.

17- Aşırı talep ve yoğunluğu azaltmak amacıyla Teşvikiye bölgesinde konaklamak isteyenarıcılarımızın, imkanlar ölçüsünde Delmece yaylası yol güzergahı boyunca Orman İşletmeMüdürlüğünce açılan alanlarda konaklamaları sağlanacaktır. Arı Konaklamalarında talep ve yoğunluğuazaltmak amacıyla gerekli tedbirler Çınarcık Kaymakamlığı (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)tarafından alınacaktır.

18-Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan ihtilaflarıngiderilmesinde, İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir. Dolayısıyla konaklama aralarındaki mesafe, salgın arıhastalıkları ve yağmacılığı önleme gibi arılıkların birbirlerine, çevreye, ortak kullanılan açık veya kapalıalan ve yerleşim alanlarında problem oluşturabilecek konulardaki ihtilaflarda, gezginci ve sabit arıcılar,il/ilçe müdürlüğünün talimatlarına uymak zorundadır.

19-Arıcıya arı konaklama belgesi verilmesi sonrasında, yaşanacak herhangi bir olumsuzluk,arıcının sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Dolayısıyla gezginci ve sabit arıcılar çevreye, yerleşimalanlarına ve komşu arılıklara rahatsızlık ve zararlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerekli tedbirlerialmak durumundadır. Ayrıca arıcı arılık yerinin yağmur, sel ve yangın gibi tehlikelere karşı da güvenliktedbirlerini almak zorundadır.

20-Yalova İli sınırları içinde bulunan bütün gezginci ve sabit arıcıların, Tarım ve Orman İl-İlçeMüdürlüklerince verilmiş olan ve TR ile başlayan işletme tanımlama numarasını kovanlarının arkasınayazması, ayrıca Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin bastırmış olduğu bandrollü plakayı kovanınuçuş deliğinin sağ üst köşesine sabitlemiş olması gerekmektedir. Arı Kayıt Sistemi (AKS)'de kaydıbulunmayan veya plakasız kovan sahibi arıcılara Arı Konaklama Belgesi verilmeyecek ve AKB'siolmayan arıcıya da Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeyecektir.

21- Gezginci arıcı kendisine kolaylıkla ulaşılabilmesi için konaklama izni aldığı yerde İlMüdürlüğü tarafından ebatları belirlenmiş ve üzerinde isim, işletme ve telefon bilgisinin yer aldığı tabelasını arılığının girişinde bulundurmak zorundadır.

22-Zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılar, mücadeleyi yapacak kişi veyakuruluş tarafından bir hafta önceden haberdar edileceklerdir.

23-Arıcılar, İl/İlçe Müdürlüklerinden, bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgialmak zorundadır. Aksi halde sorumluluk arıcıya aittir.

24-Arıcılar, veteriner tıbbi ürünlerinin kullanımında, ilgili mevzuata riayet etmek, kullandıklarıveteriner tıbbi ürünleri kayıt altına almak, reçeteleri muhafaza etmek ve denetimlerde yetkili personelesunmak zorundadır.

25-Birincil arı ürünlerinin üretici dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından il içi nakillerindemüstahsil makbuzu, fatura, irsaliye veya irsaliyeli fatura bulundurulması zorunludur. Birincil arı ürünleriiller arası sevklerde veteriner sağlık raporuyla nakledilir.

26-Üreticinin kendine ait olan birincil arı ürünlerinin il içi nakillerinde nakil beyannamesibulundurulması zorunludur. İller arası sevklerde birincil arı ürünleri veteriner sağlık raporu ile nakledilir.

27-Birincil arı ürünlerinin 5996 sayılı Kanun kapsamında kayıt veya onayı yapılmış işletmelerdepaketlenip etiketlenmesi durumunda veteriner sağlık raporu aranmayacaktır.

28- Yukarıda belirtilen Arıcılık Yönetmeliği Hükümlerine ve Valilik Kararlarına uymayangezginci ve sabit arıcılar hakkında 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154.maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca fiil başka bir suç teşkiletmediği takdirde 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66.Maddeleri ile 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 36. maddelerine göreişlem yapılacaktır. Alınan bu kararların Belediye Başkanlıkları, Köy/Mahalle Muhtarlıkları ve YalovaArı Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile ilanen duyurulması hususunda,Bilgilerini ve Gereğini arz/rica ederim.

Mehmet Bahattin ATÇI
Vali a.
Vali Yardımcısı

DİĞER DUYURULAR